Musikdaghemmet Poco är ett privat, tvåspråkigt, icke-vinstdrivande daghem, med inriktning på musik och konst. Poco är beläget vid Joensuu gård i Söderkulla, södra Sibbo.

Poco erbjuder småbarnspedagogik för 51 barn (ca 2-7 år) enligt ”tvåvägsspråkbad”-modellen. För verksamhetsåren 2023-25 har Poco blivit beviljad rättighet att ordna finskspråkig förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning.

Pocos verksamhet upprätthålls av understödsföreningen Musiikkipäiväkoti Pocon kannatusyhdistys ry, som består av Poco-barnens föräldrar.

I Poco strävar vi efter att både barn och vuxna mår bra. Den natursköna miljön vid Joensuu gård ger ypperliga förutsättningar till att dessa mål uppfylls. Här växer vi tillsammans och lär oss att respektera naturen och varandra.

Pocos verksamhet understöds av:

AKTUELLT PÅ POCO

305, 2024

Aktuellt

Vi har några lediga platser till hösten. Tag gärna kontakt, kom och bekanta er ifall ni är intresserade.

fotografier från Poco

Verksamhetsidé

Personalen och familjerna gör tillsammans  sitt yttersta för att barnen ska ha det så bra på daghemmet som möjligt. Pocos motto är VÄLBEFINNANDE och det förverkligas i daghemmets vardag genom att:

 • Respektera var och en som hon/han är
 • Lyssna
 • Positivt bemötande
 • Bidra med egen insats enligt ork och tid
 • Lita på att var och en vill delta

Glädje att göra, vilja att utforska och att hitta nya dimensioner – det vill vi erbjuda! Då barnet  får upptäcka och pröva sig fram, bibehålls barnets nyfikenhet och färdigheterna utvecklas. Dessutom vill vi erbjuda barnet möjlighet att i lugn och ro få LEKA och VARA.

Med hjälp av lek, sång, musik, konst och rörelse, men också genom lugn och ro, utvecklas barnet till en hel person som har förmåga att hitta sin egna plats i livet och njuta av det. Genom att erbjuda barnet möjligheten att i lugn och ro växa och utveckla sin medvetenhet och kreativitet, ger vi henne/ honom en god och nödvändig grund för det kommande livet.

Musik och bildkonst

Konstfostran

Under småbarnsåren behöver barnet tid och utrymme för kreativitet – musik och bildkonst är en naturlig del av Pocos vardag. Konst erbjuder en god grund för utvecklingen av barnets medvetenhet och känsloliv. Alla Poco-barnen deltar i  musikstunderna och gruppernas egna konstprojekt. Dessutom har barnen möjlighet att delta i extra bildkonst- och instrumentundervisning under handledning av professionella lärare. Så här blir det mer gemensam tid för familjerna under kvällarna.

Musikfostran

Det är roligt och inspirerande att lära sig genom upplevelser och lyckanden! Musikstunderna erbjuder utmaningar, spänning, möjligheter, lugn, samhörighet och estetiskt välbehag. Traditionellt är musikstundernas mål att utveckla de musikaliska kunskaperna, och att med musikens hjälp stöda barnets allmänna utveckling och personlighet. Under musikstunden musiceras det på så många olika sätt som möjligt; genom att sjunga, spela instrument, lyssna och att röra sig till musik. Samtidigt lär sig barnen musikens grunder (melodi, rytm, dynamik, klang, harmoni och form).

Poco har redan länge samarbetat med Borgå musikinstitut, som erbjuder instrumentlektioner under daghemsdagen. Barnet kan få individuella lektioner (piano, gitarr, kantele eller cello). Föräldrarna kan också välja ”instrumentkarusellen” där barnet i grupp får bekanta sig med flera olika instrument. Borgånejdens musikinstitut fakturerar familjerna för lektionerna.

Poco samarbetar också med Borgå konstskola och årligen erbjuds bildkonstlektioner i grupp med en erfaren konstfostrare. Familjerna betalar en skild avgift för bildkonstskolan.

Tvåspråkighet

Poco on kaksikielinen tarjoten lapsille kahdensuuntaisen toiminnallisen kielikylvyn. Päiväkotimme aikuisista kukin käyttää Pocon arjessa omaa äidinkieltään, suomea tai ruotsia. Jokaisesta ryhmästä löytyy ruotsinkielinen aikuinen.

Osa lapsista on kaksikielisiä, mutta osa täysin suomen- tai ruotsinkielisiä tulleessaan Pocoon, ja näin heillä on mahdollisuus päivittäin kuulla myös toista kotimaista kieltä. Arjen askareissa ja leikeissä passiivinen toisen kielen kielitaito kehittyy, ja kouluunlähtijät ymmärtävät sekä suomea että ruotsia. Tällainen toiminnallinen kahdensuuntainen kielikylpy sopii luontaisesti kaksikieliseen kuntaamme. Ruotsin kieltä puhuvia lapsia toivomme erityisesti joukkoomme, jotta kaksikielisyys toteutuu luontevasti lasten kesken.

Vanhempien vastuulla on huolehtia siitä, että lapsen tuleva koulukieli saa kotona riittävästi vahvistusta. Kahdensuuntainen kielikylpy ei yksin anna kielellistä kouluvalmiutta, vaikka käytännön arki molemmilla kotimaisilla sujuisikin.

Förskoleundervisning

För verksamhetsåret 2023-24 har Poco ansökt och blivit beviljad rättighet att ordna finskspråkig förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning. Lovet för denna verksamhet beviljas av Sibbo kommuns bildningsutskott, som för en verksamhetsperiod i taget  godkänner vilka privata serviceproducenter som uppfyller kommunens kriterier som arrangör för förskoleundervisning. Förskoleundervisningen 4h är kostnadsfri, för kompletterande småbarnspedagogik uppbärs en  vårdavgift. Förskoleundervisningsplatsen ansöks via Wilma i Sibbo kommuns gemensamma ansökan.

Vardagen i Poco

Poco är öppet vardagar kl  7-17:15. Juli är semestermånad och då är daghemmet stängt.
Daghemmet håller till i en gammal ladugårdsbyggnad, som har renoverats enkom med tanke på Pocos verksamhet. Här har Poco haft sin verksamhet redan i tjugo år. I nedre våningen håller två grupper till – ”Sångfåglarna” och ”Spelmännen”. I den andra delen av huset och i övre våningen huserar de äldsta barnen – ”Musikanterna”.

För att garantera trygghetskänslan hos barnen har grupperna hållits mindre och personalen större än normalt. Lugn och utrymme, de vuxnas stöd och handledning, samt en varm famn är viktiga under dagen.

Verksamheten förverkligas mycket genom musik och konst, men barnen ges också tid för lek och utomhusvistelser. Daghemmets gård är stor och mångsidig, och dessutom erbjuder närmiljön fina möjligheter till skogsutfärder. Personalen är motiverad, idérik och mångsidigt begåvad, vilket återspeglas i daghemmets hela verksamhet.

Varje grupp har ett eget veckoprogram och programmet finns på gruppernas egna anslagstavlor. Dessutom har daghemmets hemsidor en sluten del för Poco-barnens föräldrar. Där finns bl.a. händelsekalender, matlistor och presentation av personalen.

Föräldrarna är en del av Poco

Poco-gemenskapen är stark och varm, vilket hjälper att ge barnet det allra viktigaste: känslan av att jag är trygg och att jag uppskattas. Barnen gläds över att se hur människor som är viktiga för dem trivs tillsammans. De vuxnas gemensamma kvällar har förstärkt samarbetet mellan föräldrar och personal, samt föräldrar sinsemellan. Dessutom har kvällarna varit både givande och roliga. Utan föräldrarnas insats, skulle personalen inte klara av allt den gör nu – en förutsättning för en bra vardag är ömsesidig hjälp och flexibilitet.

Nära naturen

Den fridfulla lantgårdsmiljön omkring daghemmet Poco kallar till friluftsliv och utflykter. Havsstranden ligger bara ett stenkast ifrån och närskogens utmärkta terräng utnyttjar vi varje vecka. Att röra sig i och att respektera naturen blir bekant redan för de allra yngsta Poco-barnen.

Äta tillsammans och vilans betydelse

Det är viktigt att barnet tidigt etablerar hälsosamma kostvanor. I Poco äter vi möjligast ren mat, fullkorn och mycket grönsaker. Lunchen hämtas färdig till Poco, men de stadiga morgon- och mellanmålen tillreds i Pocos eget kök. Ofta känner man doften av färskt bröd!

Stämningen vid matbordet är en viktig del av matstunden. Var och en skall få komma till matbordet med ett gott humör och skall få njuta av måltiden i lugn och ro. Det här strävar vi efter! I en stor grupp händer och ske det, men oftast lyckas vi. Etikettfostran är de vuxnas uppgift, och här har de vuxnas modell en stor betydelse – så väl på daghemmet, som hemma.

Förutom matstunden är det också bra att uppmärksamma vilans betydelse. Tillräckligt med vila och sömn är viktigt för oss alla. För barn som växer och utvecklas hela tiden är det speciellt viktigt med sömnens regelbundenhet.

Närvaro, lugn&ro och sociala färdigheter

Barnet är inte en liten vuxen, som skall matas med möjligast mycket information. Däremot lär sig barnet naturligt genom att imitera och genom känslobaserade upplevelser. I Poco strävar vi efter att förbättra den fysiska utvecklingen, förstärka fantasin och höja koncentrationsförmågan hos barnet. De sociala kunskaperna är också viktiga – färdigheter att fungera tillsammans med andra människor. Nutidens hektiska rytm med mängder av stimulanser leder till att sinnena passiveras och underutvecklas. Vi vill skydda barnet från de ökande störningsfaktorerna och ge rum åt utvecklandet av medvetenhet och känsloliv.

Vi vill bibehålla den stressfria och accepterande atmosfären i daghemmet, trots att vi är många.

Historik

työn alla – under arbete

Vårdavgifter

Dagvårdsavgiftens totalbelopp består av understöd för privat dagvård och av föräldrarnas andel. Understödet för privat dagvård ansöks från FPA och innefattar vårdpenning, på inkomsterna baserat vårdtilllägg, samt kommuntillägg. Föräldrarnas andel av vårdavgiften baserar sig på barnets ålder och  vårdbehov.

Ansökan

Man kan ansöka om en dagvårdsplats året om via den elektroniska ansökningsblanketten. Det kan emellertid vara svårt att få en dagvårdsplats mitt under perioden, eftersom vi fyller alla lediga platser i början av verksamhetsperioden (som börjar i augusti). Ansökningstiden för följande verksamhetsperiod upphör alltid den 15 april, varefter de inkomna ansökningarna likvärdigt behandlas och dagvårdsplatserna för följande verksamhetsperiod slås fast.

Vår strävan är, att det i varje grupp skulle finnas hälften svenskatalande, och hälften finskatalande. På det viset fungerar vårt språkbad allra bäst. För tillfället prioriterar vi speciellt svenskatalande i ansökningarna.

Besluten om dagvårdsplatserna meddelas alla sökanden per e-post. För att bekräfta dagvårdsplatsen betalar familjen en reserveringsavgift på 100 €, vilken inte återbetalas ifall familjen före dagvårdens inledning skulle inhibera dagvårdsplatsen.

Före dagvården på Poco inleds görs ett bindande vårdavtal mellan Poco och föräldrarna. Då kommer man också noggrannare överens om praktiska saker gällande barnets vård. För nya Poco-familjer ordnas det redan i juni ett föräldrainfo, där man kan träffa personalen och höra mer om Pocos verksamhet.

Det går bra att komma och bekanta sig med Musikdaghemmet Poco före ni väljer att ansöka om vårdplats på Poco. Kom gärna överens om en tid för ett besök i förväg.

Välkomna med i vårt glada gäng!

  1. Barnets personuppgifter

  2. Barnets personuppgifter

  Vårnadshavarens 1 personuppgifter

  Vårnadshavarens 2 personuppgifter

  Mer information

  Kontaktuppgifter

  Eeva Peltola
  Daghemmets föreståndare
  eve@poco.fi

  MUSIKDAGHEMMET POCO
  Joensuunraitti 59 E
  01150 Söderkulla
  050-302 6111

  Registerbeskrivning

  Ta kontakt

  Du kan kontakta oss med blanketten nedan.

   Go to Top